Skyddat boende

I Sverige har alla kommuner en skyldighet att ha ett anvisat skyddat boende för de som har ett behov av det. Det handlar främst om kvinnor och barn som behöver komma ifrån en misshandlande make eller sambo. De skyddade boendena tillhandahålls genom socialtjänsten i kommunerna. Individer som befinner sig på skyddade boende får aldrig berätta var någonstans de bor. Detta är för de boendes säkerhet. Vissa av de skyddade boendena är för specifika målgrupper som psykiskt sjuka, mammor med barn, personer med utländsk bakgrund eller speciella boenden för män som utsätts för våld. Det gemensamma är att alla boenden är till för personer vars säkerhet inte kan garanteras på annat vis.

Kvalitetsgranskningar
Socialtjänsten gör granskningar av de skyddade boendena kontinuerligt och ger instruktioner till anställda om vad som behövs förbättras. Dessa granskningar sammanställs i rapporter som allmänheten kan ta del av. På grund av säkerhetsskäl utges aldrig platserna för boendena, endast länen eller i vissa fall städerna. Socialstyrelsen kontrollerar att de bestämda kvalitetsindikationerna fungerar på rätt sätt och ger därefter boendena olika former av återkoppling. Dessa kvalitetsindikationer ses som en mall de ansvariga för boendena kan arbeta efter för att uppnå en viss kvalitet.

Personal på boenden
Olika boenden har som tidigare nämnts olika målgrupper. Därför krävs det också olika utbildad personal. Kompetenskraven generellt brukar vara någon form av eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig, psykologisk eller vårdande inriktning. Utifrån målgrupperna kan även andra kompetenser anses vara av vikt. På skyddade boenden med målgruppen nyanlända kan språkkompetensen väga tyngre än kravet på eftergymnasial utbildning. Det handlar om att de boende ska kunna känna en trygghet och säkerhet för att kunna fortsätta leva sina liv så vardagligt som möjligt under omständigheterna.